Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tmi Heli Pietarisen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.03.2019. Viimeisin muutos 20.04.2021.

 1. Rekisterinpitäjä

Tmi Heli Pietarinen, Paperimestarintie 8 B, 40250 Jyväskylä 

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heli Pietarinen, helipietarinen(a)hotmail.com, puh. 040 5190 892 

 3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri 

 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostums. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, profilointiin eikä tietoja jaeta/myydä koskaan muualle.

 5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja yhteystiedot ja tilattujen tuotteiden tiedot.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tilauksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 Rekisterin käsittelyssä noudateaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimella, huolehditaan laitteiston tietoturvasta asianmukaisesti.  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennetuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).